I 2015 ble FNs 193 medlemsland enige om 17 mål og 169 delmål for bærekraftig utvikling. De ambisiøse målene skal bidra til en mer bærekraftig kurs for kloden, og er en global arbeidsplan fram mot 2030.

Bærekraftsmålene gjelder for rike og fattige land, næringsliv og sivilsamfunn, der det overordnede målet er å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng, noe som også innebærer at oppfyllelsen av målene på ett område er avhengig av oppfyllelsen av målene på et annet område. En bærekraftig utvikling – på kort og lang sikt – er dermed avhengig av at de ulike målene løses parallelt gjennom et helhetlig arbeid.  

Rammeverk for analyse
Analysen vår er delt inn i fem pilarer: mennesker, samfunnet, økonomi, klima og miljø samt partnerskap. Hver pilar retter seg mot ulike bærekraftmål, som måles gjennom en rekke forskjellige indikatorer.