Om prosjektet

Tanken bak BIN er å bidra til bærekraftig utvikling og verdiskaping gjennom økt global bevissthet rundt næringspotensialet i nordområdene. Det overordnede målet er å skape et regelmessig, kunnskapsbasert og systematisk verktøy som utgjør et kunnskapsgrunnlag for alle som har interesser i regionen. Målet er at dette verktøyet skal være et hyppig brukt referansepunkt for bedrifter, akademikere, nasjonale og regionale styresmakter, samt media i arktiske land.

Et av hovedresultatene vil være en periodisk analytisk rapport kjent som «Business Index North». Rapporten skal bidra til forståelse for hva Arktis er og ha som kjennetegner de ulike regionene som utgjør Arktis – både sett hver for seg og sammenliknet med hverandre. Bedrifter vil kunne bruke rapporten for å få bedre kunnskap om økonomiske utviklinger, investeringsmuligheter og utfordringer i nordområdene. Rapporten vil gjøre det lettere for lokale, regionale og nasjonale myndigheter å identifisere utfordringer, muligheter for regional utvikling, tiltak og hensiktsmessige planer for framtider. For medieaktører vil rapporten gjøre det lettere å beskrive utviklingen på et pålitelig vis.

Prosjektperioden løper fra november 2015 til desember 2018. Prosjektet utvikles gjennom strategiske partnerskap mellom akademiske og forskningsinstitusjoner, myndigheter og kommersielle partnere fra Norge, Russland, Sverige og Finland. De første versjonene av BIN vil dekke utviklinger i de nordlige delene av disse partnerlandene. Senere er ambisjonen å involvere partnere fra andre arktiske land: USA, Canada, Danmark (Grønland), og Island, for å dekke hele den nordlige delen av kloden. Hovedpartner for prosjektet er Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen Nord universitet, som også er administrerer basisfinansieringen av prosjektet.