Business Index North 2017: Befolkning Næringsliv Produktivitet

KAPITLER

Befolkning i Nord

Dette kapitlet fokuserer på trender i befolkningsutviklingen i BIN-området, inkludert befolkningsdistribusjon og analyse av kjønns- og alderssammensetning på fylkes- og kommunenivå. I 2014 utgjorde BIN-området 8 % av de den totale befolkningen i Finland, Norge og Sverige. Befolkningen i BIN-området vokste med 2,2 % i perioden 2006 – 2014.

Last ned kapittel 1 

Utdanning

Dette kapitlet fokuserer på menneskelig kapital mål som utdannelsesnivå i BIN-området. Menneskelig kapital er produktive verdier i form av arbeid, ferdigheter og kunnskap. I teori om menneskelig kapital anses utdanning som en form for investering som med tid gir resultater for individet i form av lønn, og til staten i form av økonomisk vekst og lavere ledighet. Et enda viktigere kjennetegn ved utdanning er at investeringer i menneskelig kapital ikke kun gir økonomiske vinning. Det virkelige målet med utdanning er å aktivere og realisere det skapende potensialet hos en person. For å måle menneskelig kapital ser vi på hvor andelen som oppnår høyere utdanning, det vil si ferdighetene som er tilgjengelige i befolkningen og hos arbeidstakere.

Last ned kapittel 2

 

Innovasjon

Patentaktivitet, som har sammenheng med beskyttelse av intellektuell eiendom, er en nøkkelindikator for selskapers innovative evne til utvikling av nye, konkurransedyktige produkter. Vi bruker denne indikatoren for å måle innovasjonsevnen til bedrifter som opererer i BIN-området. Vår analyse ser på antall patentsøknader som er sendt inn til Det europeiske patentkontoret (EPO) og nasjonale instanser for industriell merkevarebeskyttelse (patentkontorer). Vi ser på langtidsstatistikk for patentsøknader fra starten av nittitallet fra til 2014-15 og eierskapsstrukturen for patentene, og sporer patentenes tekniske spesifikasjoner.

Last ned kapittel 3

Arbeid i Nord

Dette kapitlet gir et historisk overblikk over sysselsetting i BIN-området, og vil gi kunnskapsgrunnlag for beslutningstakere som utformer arbeidslivspolitikk i BIN-området. Analysen i dette kapitlet fokuserer på trender innenfor sysselsetting, arbeidsledighet og opprettelse av nye arbeidsplasser for perioden 2008 – 2014. Ifølge OECDs definisjon er sysselsettingsraten et mål som viser i hvilken grad tilgjengelig arbeidskraft (arbeidsdyktige personer i alderen 15 – 65) blir utnyttet. Raten viser forholdet mellom tilgjengelig arbeidskraft og antall sysselsatte. Arbeidsledighetsraten er antall arbeidsledige personer uttrykt som en prosentandel av tilgjengelig arbeidskraft, der sistnevnte utgjør summen av ledige, lønnstakere og selvstendig næringsdrivende. Dette kapitlet analyserer trender i sysselsettingsvekst og ser kjønnsforskjeller og utviklingen i ulike næringer. Kapitlet gir dessuten en detaljert analyse av sysselsettingstall på fylkesnivå i området som BIN tar for seg. Analyser som ser på sysselsetting for ulike aldersgrupper utgjør et verktøy for å analysere arbeidsmarkedsdynamikk for befolkningsgrupper i spennet fra ungdommer i alderen 16 – 24 til personer i alderen 55+.

Last ned kapittel 4 

Næringsliv i nordområdene

Dette kapitler kartlegger hvordan det er å drive og etablere næringsvirksomhet i BIN-området. Etablerings av bedrifter forutsetter tillitt til markedet og tiltro til vekstpotensialet. Den institusjonelle settingen spiller en avgjørende rolle når nye bedrifter opprettes. Å finne pålitelig og sammenliknbar informasjon for BIN-området utgjør en utfordring. På grunn av dette har kapitlet om næringsliv kun for seg noen trender basert på tilgjengelig og sammenlignbar data. Vi benytter først data fra Verdensbanken for å undersøke hvor lett det er å drive med næringsvirksomhet på fylkesnivå. Verdensbankens indeks for «ease of doing business» redegjør for prosessen som kreves for å etablere et foretak. Deretter studerer vi næringsaktivitet gjennom en indeks for aktive foretak som sammenlikner fylkene i BIN-området med landssnittet for de respektive landene. I denne sammenheng referer aktive foretak til aksjeselskap som har hatt inntekter eller ansatte på noe tidspunkt i løpet av referanseperioden (uten data om hvor mange personer selskapet har sysselsatt). Indeksen for aktive virksomheter redegjør for opprettelse og avvikling av bedrifter. Indeksen anvendes i analysen av utviklingen i antall foretak over tid, samt vekstraten for ulike bransjer. Analysen begrenses av det faktum at det ikke finnes sammenliknbare data om opprettelse og avvikling av bedrifter i BIN-området, noe som kunne komplementert indeksen for aktive foretak. For å imøtekomme denne begrensningen har vi studert en lengre periode (2009 – 2015) slik at åtte år med statistikk for å belyse langsiktige trender.

Last ned kapittel 5

Eksempler på samarbeid på tvers av grenser

Dette kapitlet tar utgangpunkt i vår sterke tro på at samarbeid på tvers av landgrenser er avgjørende for vellykket utvikling av næringsliv og samfunn i nordlige regioner. For å belyse dette trekker vi fram et knippe betydningsfulle eksempler på samarbeid på tvers av grenser i Barentsregionen, også kjent som den Barents Euro-Arktiske Region. Eksemplene er hentet fra ulike sektorer i BIN-landene: næringsliv, internasjonale institusjoner, media og universitetssektoren.

Last ned kapittel 6

Høydepunkter av grenseoverskridende samarbeid i Nord

Kapittelet er motivert av vår sterke tro på at grenseoverskridende samarbeid er nøkkelen til en vellykket utvikling av næringsliv og samfunn i nordområdene. I denne sammenheng fremhever vi noen viktige eksempler på grenseoverskridende samarbeid innenfor Barents Euro-Arctic-regionen. Eksemplene kommer fra ulike sektorer i BIN-fylkene: næringsliv, internasjonale institusjoner, media og universitetssektoren.

Last ned kapittel 7

Executive summary

Last ned Executive summary

BIN report #1

Population in the North

Human capital in the North

Employment in the North

Innovation